Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniuprzedsiębiorstwem, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciń

Sygnatura: 
TP/220/83/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Lip 2010 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
2010/S 134-206310
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniuprzedsiębiorstwem, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp.z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego wprzedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 15.8.2010. Zakończenie 30.9.2011

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.7.2010 - 08:30

Warunki otwarcia ofert
Data: 26.7.2010 - 09:00