Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym,realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partner

Sygnatura: 
TP/220/84/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Lip 2010 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
2010/S 134-206319

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym,realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach –projekty konkursowe.

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym,realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach –projekty konkursowe.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 15.8.2010. Zakończenie 30.9.2011
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.7.2010 - 09:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 26.7.2010 - 09:30