Przebudowa budynku nr 7 – sala gimnastyczna (hala sportowa) usytuowanego przy al. Piastów 40B wSzczecinie w ramach projektu pn. Centrum Badań Strukturalno – Funkcjonalnych Człowieka.

Sygnatura: 
TP/371/115/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Lip 2014 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

 

 

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

 

 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Rodzaj procedury

Otwarta

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 85

2. gwarancja. Waga 5

3. termin wykonania. Waga 10

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 25.7.2014 - 13:00

Miejscowość:

Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 010- Szczecin, al. Papieża Jana Pawła IInr 31

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt "Centrum Badań Strukturalno –Funkcjonalnych Człowieka" współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.02.01-32-001/14-00

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13.6.2014

 

 

 

Przebudowa budynku nr 7 – sala gimnastyczna (hala sportowa) usytuowanego przy al. Piastów 40B wSzczecinie w ramach projektu pn. Centrum Badań Strukturalno – Funkcjonalnych Człowieka.

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)

 

2014/S 115-201945

 

Wymagane wadia i gwarancje:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).

Roboty budowlane

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień PublicznychOsoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 SzczecinPOLSKA Tel.: +48 914441151 E-mail: bereszko@univ.szczecin.pl Faks: +48 914441065

 

 

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe