Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 1etap

Sygnatura: 
TP/371/120/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

Roboty budowlane

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

 

Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II nr 31 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień PublicznychOsoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin POLSKA Tel.: +48 914441151 E-mail: bereszko@univ.szczecin.plFaks: +48 914441065

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

 

 

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 90

2. gwarancja. Waga 5

3. termin wykonania. Waga 5

Warunki otwarcia ofert

Data: 8.8.2014 - 12:00

Miejscowość:

Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 010 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła IInr 31.

Informacje dodatkowe

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu uPZP

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20.6.2014

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

 

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

2014/S 119-211355

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej izagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 1etap – kanalizacja ogólnospławna i zewnętrzna instalacja wodna pomiędzy budynkami 1 i nr 3.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000

Ogłoszenie o zamówieniu