Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej izagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 2etap – Przebudowa istniejącego budynku nr 4.

Sygnatura: 
TP/371/121/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

45000000

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 22 (od udzielenia zamówienia)

Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 90

2. gwarancja. Waga 5

3. termin wykonania. Waga 5

Warunki otwarcia ofert

Data: 11.8.2014

Miejscowość:

Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 010 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31

Informacje dodatkowe

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu uPZP

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20.6.2014

 

 

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

2014/S 119-211357

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Roboty budowlane

 

Instytucja zamawiająca

 

 

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień PublicznychOsoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151 E-mail: bereszko@univ.szczecin.plFaks: +48 914441065

 

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

 

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej izagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 2etap – Przebudowa istniejącego budynku nr 4.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)