Roboty posadzkowe w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów nr 6 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/127/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Lip 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Roboty posadzkowe w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów nr 6 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 141391 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
WADIUM: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc 00/100).
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).