Dostawa sprzętu komputerowego dla wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/98/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa sprzętu komputerowego dla wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 201937 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, w wysokości 5000,00 PLN oferta na wszystkie zadania, zadanie nr 1 - 2 000,00 PLN, zadanie nr 2 - 3 000,00 PLN

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1 Serwery.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Serwery - 2 szt., serwer - 1 szt..

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2: Zestawy Komputerowe.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputer stacjonarny z monitorem 19 LCD - 49 szt.