Remont klatki schodowej B w Budynku Administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/220/100/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont klatki schodowej B w Budynku Administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 202071 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont klatki schodowej B w Budynku Administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.00-8, 45.33.20.00-3, 45.42.11.31-1.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 1000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 5
* 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.