Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanitariatów i szatni, roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US - Szczecin, Malczewskiego 10/12

Sygnatura: 
TP/220/103/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Sie 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanitariatów i szatni, roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US - Szczecin, Malczewskiego 10/12.
Numer ogłoszenia: 205045 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wentylacja mechaniczną w pomieszczeniach sanitariatów i szatni, roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US - Szczecin, Malczewskiego 10/12..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.33.12.10-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 3 000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 5
* 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.