Dostawa i montaż 7 szt. drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami do pomieszczeń remontowanych sal na II piętrze budynku WNEiZ US przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie-powtórka

Sygnatura: 
TP/220/101/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i montaż 7 szt. drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami do pomieszczeń remontowanych sal na II piętrze budynku WNEiZ US przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie-powtórka
Numer ogłoszenia: 206713 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Rodzaj zamówienia: dostawy.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.22.12.00-7.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.
Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 350,00 PLN (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt).
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).